Ang Zohar – Ang Maikling Pasimula

24 12 2008

KANINO ANG ZOHAR? TUNGKOL SA ANO ANG ZOHAR?

zohar

Ang Zohar ay isinulat para sa mga taong may napakamataas na pagtatamo ng espiritwalidad. Ito ay nagtaglay ng mga paglalarawang espiritwal ni Rabbi Shimon (Rashbi), na nakaabot ng lahat na 125 na mga antas ng pagtatamong espiritwal. Inihayag niya ang kabuuhan ng landas espiritwal at pinamagatan itong “Zohar” (Zohar ay salitang Hebreo ng “ningning”).Ang Zohar ay “nagsasalita” sa pamamagitan ng mga larawan at mga talinghaga. Ang taong babasa nito ay alam kung ano ang kayang binasa, at kung ano ang inilarawan ng Zohar. Kung ang ibang mga tao ay makaabot na sa kaparehong antas, sila rin ay makaintindi kung ano ang isinulat sa Zohar.

Ang Zohar ay itinayo sa gayong paraan ng iyon lamang na nakaabot ng tiyak na antas espiritwal ang maaring makinabang sa anumang kanilang madiskubre sa loob nito. Bago iyon, ang tao ay maaring bumasa at makinabang sa lakas espiritwal ng aklat, pero masyadong mahirap maiugnay kung tungkol sa ano ang sinulat ng Zohar. Hindi natin makikita ang kabuluhan sa nakakubling mga estorya ng mga taong naglalakad at nangunguna sa kanilang mga asno. Iyon lamang na may mataas na mga antas espiritwal ang maaring lubos na makalapit sa Zohar.

Ang Zohar ay naglarawan ng lahat na 125 na antas espiritwal. Kailangang ikaw ay nasa bawat antas mismo, na may buong pagtatamo, at saka Ang Zohar ay magningning gaya ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan: “Sefer HaZohar” (“Ang Aklat ng Ningning” o “The Book of Radiance”)

Sa panahong tayong lahat ay makaintindi at makadama kung ano ang isinulat ng Zohar, simula nating madiskubre kung paano ang buong sistema ay nagtrabaho. Ito ay tinatawag na Lalong Mataas na Mundo.

Upang makaabot sa Lalong Mataas na Mundo at madama kung ano ang isinulat ng Zohar, kailangan tayong makipagyari sa landas na espiritwal na inilarawan ng Zohar. Ito ay tinawag na ” ang landas ng pagsasaayos” o “ang landas ng liwanag.”

Kung mas malayo ang pagsulong natin sa landas na ito at ayusin ang ating mga sarili, lalo nating makikita kung ano ang ibig sabihin ng pag-akyat ng mga antas ng mga mundo. Ang nilikha ay hinati sa 125 na mga antas, at sa pagsasaayos natin sa ating mga sarili, ang sistema ay nagbunyag ng kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng 125 na mga antas ng pagbubunyag.


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: