Ang Punong-kahoy ng Buhay

27 12 2008

Ang Punong-Kahoy ng Buhay

Isang Tula, gawa ni Rabbi Isaac Luria (ARI)


Tingnan, bago ang mga kinalalabasan ay inilabas at ang mga nilalang ay     nilikha, Pinuno ng nangingibabaw na simpleng liwanag ang buong pag-iiral.

At hindi nagkaroon ng bakante, tulad ng walang lamang atmospera, ng parteng nakalubog, o ng hukay, Kundi lahat ay puno ng simple, walang hangganang liwanag.

At hindi nagkaroon ng bahagi gaya ng ulo, o buntot, Kundi lahat ay payak, pantay na liwanag, pinantay pare-pareho at akma, At ito ay tinatawag na Walang Hanggang Liwanag.

At nang sa Kanyang payak na kagustuhan, dumating ang hangarin para likhain ang mundo at lumabas ang kinalalabasan,

Para dalhin sa kaliwanagan ang kadalisayan ng Kanyang mga gawain, Kanyang mga pangalan, Kanyang mga titulo, Na siyang dahilan ng paglikha ng mga mundo, Pagkatapos nilimitahan niya ang Kanyang sarili, sa gitna, Talagang sa gitna, Nilimitahan Niya ang liwanag.

At ang liwanag ay pumunta sa mga gilid na nakapaligid sa sentrong puntong iyon.

At ang naiwan ay ang walang lamang kalawakan, kahungkagan

Pumaligid sa gitnang punto.

At ang restriksyon ay pare-pareho

Paikot sa walang lamang punto,

Para ang kalawakan

Ay pare-parehong pinaligiran paikot nito.

Doon, pagkatapos ng restriksyon,

Nang nagawa ang kahungkagan at ang kalawakan

Talagang sa gitna ng walang hanggang liwanag,

Ang lugar ay nagawa,

Kung saan ang mga inilabas at ang nilikha ay maaaring manatili.

Pagkatapos mula sa Walang Hanggang Liwanag nakabitin ang nag-iisang linya,

Ibinaba sa kalawakang iyon,

At sa pamamagitan ng linyang iyon, inilabas Niya, ginawa, Nilikha ang lahat ng mundo.

Bago umiral ang apat na mundong ito

Mayrong iisang walang hanggan, iisang pangalan, sa nakakamangha, nakatagong pagkakaisa,

Na kahit para sa napakamalapit na mga anggulo

Walang pagtatamo sa walang hanggan,

Gaya na walang isip na maaaring makaunawa nito, Dahil Siya ay walang lugar, walang hangganan, walang pangalan.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: