Lingguhang Chassidut: “Ang Mga Pitong Lampara ng Diwa”

12 06 2009

Light-house

Upang makapagkamit ng espirituwal na kaunawaan at kamalayan, dapat mong isa-banal o gawing sagrado ang pitong mga “lampara” ng iyong ulo: ang iyong bibig, ilong, mga pandinig at ang iyong mga mata.

Manmanan mo ang iyong bibig sa mga bagay na nagsasaad ng kabulaanan.

Gawin mong sagrado ang iyong mga ilong ng may pangamba sa Langit, tulad ng naisulat: “…kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon” (Isaias 11:3) . Ang paraan upang maisa-banal ang ilong ay sa pamamagitan ng kababaang-loob at pagpapakumbaba. Dapat kang maging mapagtiis at huwag mong bayaang ang galit ay umalab sa iyong kalooban, kahit na ang tao ay tratuhin ka ng masama.

Gamitin ang iyong mga tainga upang makinig sa mga salita ng mga Paham: maniwala sa kanilang mga sinasabi. Ang paraan upang maisa-banal mga tainga ay sa pamamagitan ng iyong diskresyon at katapatan. Kapag ang isang tao ay nagsabi sayo ng kanilang mga lihim, maging tiyak ka na ito’y itago sa sarili lamang at huwag ng ibubunyag pa sa iba.

Magbaba ng tingin at iiwas ang iyong mga mata sa mga kasamaan.

Ang Pagsasabanal ng mga pitong “lampara”  sa ulo ay siyang makapagdadala sa iyo ng ganap na spiritwal na kaunawaan at kamalayan.Ang iyong Puso ay mag-aalab ng may matinding pagnanais para Diyos, dahil ang gawain ng isipan ay siyang nakapagbibigay ng init at tindi ng damdamin sa puso. Kapag higit na naging   abala ang iyong isipan sa mga diwa ng Torah at debosyon,ay mas lalong nagiging maalab ang iyong puso sa pagnanais sa Diyos. Habang lumalalim  ang iyong kaunawaan,ay lalong nagiging mas matindi ang iyong damdamin. Itong kasidhian ng damdamin ay siyang nagpapadalisay sa puso,sumasangalang upang ang puso ay di tupukin ng masamang mga pagnanais,upang hindi ito madungisan.   Kapag ang puso ng tao ay dalisay,di siya kailan man magaapuhap o maghahagilap ng mga salita sa tuwing siya ay  makikipag-usap o talakayan sa Diyos. Palagi siyang makaka-apuhap ng mga salita, pangungusap at mga bagong pamamaraan o pahiwatig.

At isang tao na nagsasa-banal ng “mga pitong lampara sa ulo”  ay nagkakamit ng kahanga-hangang mga antas ng kaunawaan o hiwatig sa  Diyos. Itong mga rurok o tugatog ng mga kaunawan na ito ay mga pagpapala mula sa Diyos na ipinagkaloob mula sa itaas na wala ni anupamang  paunang salita o pagpapakilala. Ito’y handog o bigay-pala ng  ruach hakodesh:Ang Banal na Espitu.

– Rabbi Nacman ng Breslov, sa kanyang aklat “Likutey Moharan”


Actions

Information

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: