Pang araw-araw na Chassidut: “Kahit ano pa man ang kalagayan…”

18 08 2009

“Kahit na ano pa mang kalagayan na iyong pinaroroonan, naiisin mong maging isa sa Maykapal”

– Rabbi Israel Ben Eliezer (Baal Shem Tov)

Advertisements
Lingguhang Chassidut: “Ang Hangarin ng Diyos Lamang”

10 08 2009

Kapag ang isang tao ay ninanais lamang kung ano ang hangarin ng Maykapal, ito ay ginagawa ang Diyos na hari. Subalit kapag ang isang tao ay hinangad ang isang bagay kaiba kung sa anong ginugusto ng Maykapal, Ito ay nag-bibigay lakas sa mga imoral na puwersa. Ang isang tao ay dapat ipawalang bisa o ipawalang silbi ang kanyang sariling kaisipan hanggang sa punto na kung saan wala na siyang nais at hangarin pa sa anumang bagay maliban sa kung anong hinahangad ng Panginoon, kung mabibiyayaan man siya ng yaman, mga anak o hindi, huwag sanang itulot ng Diyos. Dapat ito ay pareho sa lahat ng anumang ginugusto niya. Dapat niyang naisin kung ano ang hinahangad ng Diyos. At ito ay ginagawa ang Diyos na nag iisang Hari.

– Rabbi Nachman ng Breslov

Pang araw-araw na Dunong: “Sumulong ka sa iyong landas, at huwag titigil”

10 08 2009

73367953_f2260f3b0e

“Sumulong ka, at huwag tumigil, sapagka’t ang pagsulong ay kasukdulan. Sumulong ka at huwag ikatakot ang mga tinik sa landas, dahil ang kanilang pinapaagos ay maruming dugo lamang; Humakbang, at huwag magpaliban-liban pa. Dahil ang pag-hakbang ay ang pag sulong tungo sa kasukdulan. Humakbang, and huwag pangambahan ang mga tinik, o ang mga matatalim na bato sa Landas ng Buhay.  “

– Kahlil Gibran

Pang araw-araw na Dunong: “Mula sa pighati: ay isang matatag na kaluluwa”

10 08 2009

suffering

“Mula sa pighati ay nabuo ang pinaka-matatag sa mga kaluluwa; ang pinaka-matinding katauhan sa lahat ay ang siyang nababalutan ng mga marka ng sugat”

– Kahlil Gibran

2 08 2009

“We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image…. For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness”

– Rabbi Yeshua HaNotzi, Gospel of Thomas