Ano ang Kabbalah?

Ano ang Kabala?

“Kapag nakinig ka sa inyong puso hango sa isang kilalang tanong, Sigurado ako na ang lahat ng iyong pagdududa tungkol sa kung mag-aaral ka ng Kabbalah o hindi ay maglalaho ng walang bakas, Itong tanong na ito ay mahayap at isang maayos, tanong ng lahat ng isinilang sa mundong ito: Ano ang Halaga ng Buhay?”

– Rabbi Yehuda Ashlag, Sa “Introdukyon sa Pag- aaral ng Sampung Sefirot”, Talata 2.

Ano ang Kabbalah, Ngayon mo lang ba ito  narinig?

Baguhan ba ang salitang ito sa iyong tainga? Marahil ikaw ay nag tungo dito para malaman kung ano, at anong kasaysayan ng Dunong na ito?

192px-Ktreewnames

Lakbayin natin ang Mundo ng Kabbalah, Alamin ang Kasaysayan nito at ang pinagmulan nitong limang libong taong gulang na Dunong ng Kabbalah, Bakit itinago, at ngayon ay unti unti nang nilalahad.

Ito ang mga kilalang tanong na, siguro, natanong narin natin sa ating mga sarili.

– Ano ang Halaga ng Buhay?

– Anong ang Pakay natin dito sa mundong ito, at, Bakit tayo narito?

Sino ba ang Diyos, ano ang mga sakdal na isipan ng Diyos?

-Ano ang Relasyon ng Diyos sa kanyang Nilikha?

– Paano ginawa ng Diyos ang Kanyang mga nilikha?

– Anong Sikreto ng Langit na hindi pa saatin na ibubunyag?

Lahat ng ito ay maisasagot ng Kabbalah pag ating sinuri o pag ating pag aralan ng matagal.

Ano ba ang Kabala, at saan umiikot ang Kaalaman na ito?

Ang Kabalistang si Rav Yehuda Ashlag ay ipinaliwanag ang Kabala sa ganitong paraan:

“Ang kaalamang ito ay hindi mahigit at hindi kumulang na pagkakasunod-sunod ng mga ugat na nakabitin sa pamamagitan ng sanhi at bunga, sa matibay, natatalagang panuntunan, na inilabi sa nag-iisa, marangal na layunin na inilarawan na “ang pagbubunyag ng Kanyang Pagka-Diyos sa Kanyang mga nilalang sa mundong ito.“

–   Rav Yehuda Ashlag, sa kanyang Artikulo “Ang Diwa ng Kaalaman ng Kabala.”

Ipinaliliwanag dito na ang Kabala ay umiikot sa iisang layunin lamang, at ayun ang “pagbunyag ng Maykapal sa kanyang mga nilikha”, bagamat ito ay maraming sangga ng mga batas at panuntunan ngunit bumabaksak lang sa iisang layunin. Ang Kabala ay ibinunyag sa atin ng Diyos upang ipakita sa kanyang mga nilikha ang Kanyang Kadakilaan. Kung sa gayon, ang Kabala ay binibigyan tayo ng malinaw na pag-iisip o paghuhulo tungkol sa Maykapal, at pati narin sa mga bagay na hindi nakikita at nararamdaman ng ating sentido. Itinuturo ng Kabala ang pinakamalalim na pananaw tungkol sa diwa ng diyos, at ang interaksyon niya dito sa mundong ito at ang layunin ng paglikha.

Layunin ng Pag-likha:

Q: Bakit, at bakit tayo narito sa mundong ito? Ano ba ang naisip ng Diyos, kung bakit niya tayo nilikha?

A: Ang tao ang sentro ng Pag-likha, at ito ang layunin. Linikha ng Maykapal ang kanyang nga mga likha at ninais niya na marating nating tao ang pinakamataas na antas: doon sa antas ng Lumikha.

Ang proseso ng  “Pag-atim ng Lumikha,” ay pagsusuri ng katangian ng Lumikha, at isang pamamaraan ng pagbabago. Ito rin ang pinakalayunin ng Paglikha dahil ang pag-atim sa Lumikha, di katulad ng siyentipikong proseso, ay ang gratipikasyon at ang kasiyahan na binibigay ng Lumikha.  Malinaw na na kailangan nating maatim ang pagkakapakat sa Lumikha

Ngunit hindi ibig-sabihin ng pag-atim ng Lumikha ay, magiging Diyos narin tayo katulad niya, na mayrong kapangyarihan o magiging makapangyarihan na tayo at kung ano ano pang mga maling pagkakaunawa ng tao. Ano ba ang katangian ng Lumikha? Mahirap isipin ang kabuuan ng kanyang katangian, dahil ito ay sumasaklaw sa ating kaisipan. Ngunit ano ang kanyang likas na pagkadiyos kung ating susuriin? Kung maiintindihan lang natin ang kanyang likas na katangian at ang sentro ng kanyang katangian, ating maiintindihan kung bakit natin kailangang maging katulad niya, ngunit hindi natin siya lalampasan o lalamangan, at ang kanyang katungian ay ang:

“Kagustuhang Mag-alay/Mag-bigay”

Ang pangangailangan ng Pag-aral ng Kabala:


(Mga iba’t ibang kasabihan ng ating mga paham ukol sa pangangailangan ng Pag-aral ng Kabala simula sa mga Paham ng Banal na Zohar mula kay Rav Yehuda Ashlag at sa mga iba pang paham.)

“Ang dakilang pag-kakaisa ng Diyos ay ang  saligan ng pananampalataya  at ang ugat ng kaalaman. Kung kaya, ito ang unang dapat ipaliwanag. Dahil ang kabuuan ng Kaalaman ng Katotohan (Kabbalah) ay para ipakita lamang ang Katotohanan ng Pananampalataya (Emunah). Ito ay para maipaliwanag kung papaano ang lahat ng mga nilikhang daigdig at ang mga nilalang, at ang lahat ng mga kaganapan dito sa sansinaklob ay nanggagaling sa Dakilang Kaisipan  ( HaRatzon HaElyon, ang kaisipan ng Diyos). Ipinapakita nito kung papaano ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan ng iisang Diyos, ipagpala siya nawa, sa wastong paraan, para dalhin sa ganap na  yugto ng paglikha sa kumpletong kasukdulan sa huli. Ang bahaging detalye ng kaalaman na ito ay nag bibigay ng detalyadong pananaw sa lahat ng panuntunan at mga proseso kung saan ang sangkatauhan ay pinamamahalaan.

Kung gayon ang unang prinsipyo ng kaalamang ito na ang lahat n gating nakikita, kabilang ang lahat ng mga nilikhang nilalang at lahat ng mga nangyayari sa loob ng oras, ay napapasailalim ng iisang Panginoon, ipagpala siya nawa. Ang Maykapal lamang gumagawa at gumawa ng lahat ng ito, at siya ay nammuno sa lahat. Ang layunin nitong Kaalaman na ito ay para ipaliwanag ang mga pamamaraan kung saan siya ay umaakto para gumawa at pamahalaan ang paglikha …Kung maiintindihan natin itong pakay na ito, magkakaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa pundasyon ng Paglikha, ang sanhi nito at ang layunin.”

– Rav Moshe Chaim Luzzato, sa kanyang gawa ” 138 Openings of Wisdom”

“Kapag nakinig ka sa inyong puso hango sa isang kilalang tanong, Sigurado ako na ang lahat ng iyong pagdududa tungkol sa kung mag-aaral ka ng Kabbalah o hindi ay maglalaho ng walang bakas, Itong tanong na ito ay mahayap at isang maayos, tanong ng lahat ng isinilang sa mundong ito: “Ano ang Halaga ng Buhay?”

– Rabbi Yehuda Ashlag, Sa “Introdukyon sa Pag- aaral ng Sampung Sefirot”, Talata 2.

“Ang isa ay hindi dapat mawalan ng pag-asa, sa pag-suri at pag-gawa niya sa pababago ng kanyang sarili sa kanyang pagsusumikap para sa espirituwal na pag-angat , at makikita niya ang sarili niya na nasa isa siyang malalang kundisyon, bago pa sa pag-aaral ng Kabala . Ang totoong katangian ng Pagkamakasarili ay ipinapakita sa taong yun na mas mataas pa sa antas ng ibang tao, at sa ganitong sitwasyon ang nakikita niya sa kanyang sariling mata na siya ay mas masahol, kahit na naging mas naging mas mabuti.“

–        (Talmud, Megillah)

“Sa oras na ito [panahon na hinggil sa mesiyas]…may kaluluwang lilitaw at hindi na babalik – ito ang espiritu ng mesiyas! kasamaang-palad silang nagdudulot na mapalayas at mapaalis siya dito sa mundo, at hindi na pinababalik pa! Sila iyong ginagawa ang Torah na isang tuyot na lugar at silang hindi ginugusto na isali ang kanilang sarili hinggil sa pag aaral ng Kabbala. Kasamaang palad sila, silang nagdadala ng kahirapan, digmaan , kahihiyan, patayan at ng kaguluhan sa mundo.”

–  Tikunei Zohar,  Tikun 30

“Ang Kabuuan ng kaalaman ng Kabala ay para malaman ang gabay ng  mataas na kaisipan (Ang Diyos), kung bakit niya ginawa ang mga nilikha, at kung anong ang gusto niya dito, ano ang mga katapusan ng  mga pagiikot ng mundo…”

– Rav Moshe Chaim Luzzato (Ramchal), Daat Tvunot

“..Ang Maykapal ay inilagay ang kaalaman at ang awtoridad sa kamay ng tao … at ipinagkaloob sa kanya ang kakayahang pamadaliin ang proseso ng paglilinang kapag ito ay iginusto niya, malaya at buong-buo malaya sa hangganan ng oras.”

–  Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), “Kapayapaan sa Mundo”

Ang Kasaysayan ng Pagbubunyag ng Kaalaman ng Kabala:

Ang Kaalaman ng Kabala ay namamalagi na sa Espirituwal na Mundo bago pa maisagawa ang sandaigdig, o ang ating mundo. Ito ay nakatanim na sa kaisipan ng Diyos, dahil ito ang Plano o ang DNA ng Paglikha at dito nakatala at sumasaklaw ang Kaisipan ng Diyos.

ADAN (Ang Sinaunang Tao)

  • Ito ay una niyang ibinunyag  kay Adam HaRishon (Sinaunang Tao), noong nabasag ang kanyang Kelim (Sisidlan) sa 600,000 na kaluluwa dahil sa kasalanan ng punong kahoy ng Kaalaman ng Kabutihan at Kasamaan. Upang maayos ni Adam ang kanyang kaluluwa, ang Kabala ay ibinunyag ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Anghel na kilala bilang si Raziel. Dito ay ibinunyag ni Raziel ang Kabala kay Adam gamit ng kanyang Aklat na “Sefer Raziel HaMalach” (Ang Aklat ng Anghel na si Raziel), bumaba dito ang Anghel upang turuan si Adam tungkol sa batas ng kalikasan, at bumaba ulit dito upang turuan si Avraham tungkol sa Kabuuan ng batas ng Kalikasan.

  • Ito ang isa sa pinakamatandang dokumentaryo sa kasaysayan ng Kabala at nang Hudaismo, ngunit hindi pa ibinunyag ng Diyos kay Adam ang kabuuan ng Kaalaman ng Kabala.

Avraham

  • Tatlong taong libo nang nakaraan, pagkatapos malikha ng Diyos ang kanyang mga Nilikha, ang Kaalaman ng Kabala ay naipasa naman kay Avraham. Natuklasan niya ang katayuan ng pag-kadiyos, isang realidad na nasa labas ng pisikal na mundong ito. Isinulat niya ang Aklat na, “Sefer Yetzirah” Tag. (Ang Aklat ng Kaayusan/Paglikha). Ikinokonsiderang ito ng marami bilang unang aklat ng Kabala (Kahit na ang unang Aklat ay ang Sefer Raziel HaMalach). Ang Sefer Yetzirah ang unang Aklat ng Kabala kung saan unang naisaad ang Ten Sfirot (Sampung Banal na Pinagmumulan), at ibinunyag dito ang koneksyon ng ating mundo sa mundong itaas, at ang koneksyon ng mga kaluluwa sa sfirot. Si Avraham ang unang nakatuklas ng Kabala kahit na kay Adam unang ibinunyag ang Kabala.

Moises

  • Pitong Henerasyon ng nakakalipas noong naibunyag ang Kabala kay Avraham, ang Kabala naman ay napaisakamay ni Moises, ang pinuno ng mga hudeyo noong panahon ng Exodo. Nang tinanggap ni Moises ang Sampung Utos sa Bundok ng Sinai; natanggap niya ang panlabas na katawan ng Hudaismo: Ang Torah, at ang kaluluwa nito: Ang Kabala.
  • Ang Torah ay itinuro ni Moises sa kalipunan ng Israel, ngunit ang Kabala ay mahigpit na binantayan at isinikreto, ipinasa lang sa berbal o oral na paraan. Dahil hindi pa handa ang Henerasyon ni Moises na tanggapin ang Liwanag ng Kabala.
  • Ayon sa Kabala, ang Torah daw ay isang naka-codigong mensahe; na ang Kabala ay nakatago at nakapaloob sa Torah; ito ay itinago ni Moises nang ito ay isinusulat niya. Ito ay nakatago sa loob ng bawat titik, pangungusap at mga talata, madalas ito ay nakalihim sa mga dula at parabula.
  • Itong mga sikretong ito ay hindi naibunyag, hindi lumaon hanggang sa panahon ni Rabbi Shimon bar Yochai.

Rabbi Shimon bar Yochai

(Pagpapatuloy, WITH HASHEM’S LOVING GRACE)


Advertisements

One response

24 01 2012
Welmer Rufino

nandyan ba ang tiknik sa kabalah na malalaman ang sakit ng tao?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: