A VERY IMPORTANT ANNOUNCEMENT! B”H

26 01 2011
B”H!
Shalom Aleichem kol Haverim v’kol Achim!
This Group, Ang Ilaw Kabbalah Study Group, will be now become officially defunct and inactive. Due to some circumstances, this site will now be closed and we are very pleased to announce that The Ang Ilaw Philippine Kabbalah Study Group, formed April 21 2008, will now be replaced by the Chevraia Kadisha Shel B’nei Avraham (Holy Brotherhood of the Sons of Avraham) which, was established unofficially, last December 19 2010.

The Chevraia Kadisha (The Holy Brotherhood) will now replace our former group and kehilot (congregation) Ang Ilaw Kabbalah Study Group, which was established 2 yrs. ago. Due to some unpredicted circumstances, the group disbanded and became inactive.

We will try our best through the help of Holy One, Blessed be He, B”SD to spread and disseminate the Light of the Creator in our country through the translation of articles and related studies from the English language to our Native tongue, Filipino. For the benefit of our brothers who has comprehension difficulties on English  and to those who are underprivileged who can only reach out the Wisdom through the Filipino Language (no insult, derogatory or degradation intended).

To those who would like to participate in our projects, please e-mail us at: chevraia.kadisha@gmail.com
Stay tuned guys, and B’ezrat Adonai (By the Help of G-d), let the dissemination of Light of His Torah be of help in uplifting all the sufferings and burdens that all of humanity is undertaking,
Amein v’Amein!

B”sd v’ B”H!
Shalom,
Orel Yair

PLEASE VISIT THE NEW GROUP AT:

CHEVRAIAKADISHA.BLOGSPOT.COM

Advertisements
Lingguhang Chassidut: “Siya ay tinatawag na mapagmahal at maawain”

17 09 2009

joy-1

“Siya (Ang Maykapal) ay binansagang mapagmahal at maawain para siya ay lubusang makilala.”

– Rabbi Dovber ng Mezritch

Advance Shanah Tova from Ang Ilaw Philippine Kabbalah Study Gorup

4 09 2009

Advance Shanah Tova to all of us.

How will you start the year anew, and begin a new life with the Light? So now we must search our ways and mend it, and plant a good seed so that we can reap a good fruit for this coming year. Let us search, and strive to begin a new, before the time comes. So now during this month of Elul we must cultivate the seed which we have plant for the years to come.

Should we waste our time sitting, and watching the hour to pass-by?

Go, and advance now!

Shavua Tov and Advance Shana Tova from Ang Ilaw Philippine Kabbalah Study Group!

Lingguhang Chassidut: “Ang Hangarin ng Diyos Lamang”

10 08 2009

Kapag ang isang tao ay ninanais lamang kung ano ang hangarin ng Maykapal, ito ay ginagawa ang Diyos na hari. Subalit kapag ang isang tao ay hinangad ang isang bagay kaiba kung sa anong ginugusto ng Maykapal, Ito ay nag-bibigay lakas sa mga imoral na puwersa. Ang isang tao ay dapat ipawalang bisa o ipawalang silbi ang kanyang sariling kaisipan hanggang sa punto na kung saan wala na siyang nais at hangarin pa sa anumang bagay maliban sa kung anong hinahangad ng Panginoon, kung mabibiyayaan man siya ng yaman, mga anak o hindi, huwag sanang itulot ng Diyos. Dapat ito ay pareho sa lahat ng anumang ginugusto niya. Dapat niyang naisin kung ano ang hinahangad ng Diyos. At ito ay ginagawa ang Diyos na nag iisang Hari.

– Rabbi Nachman ng Breslov

2 08 2009

“We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image…. For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness”

– Rabbi Yeshua HaNotzi, Gospel of Thomas

Pang araw-araw na Inspirasyon: Mga Yapak

16 06 2009

footprints_shapes

Nais ko pong ipamahagi sa inyo ang isang nag bibigay inspirasyon na maikling video, para po ito sa mga nahihinaan na ng lakas, at pananalig o emunah. Andyan lang po ang Maykapal. Ito pong maikling video na ito ay gawa ni Rav Lazer Brody, isang Hasidikong Rabbi. Mula sa isang tula, Footprints in the Sand.

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.

Lingguhang Chassidut: “Ang Mga Pitong Lampara ng Diwa”

12 06 2009

Light-house

Upang makapagkamit ng espirituwal na kaunawaan at kamalayan, dapat mong isa-banal o gawing sagrado ang pitong mga “lampara” ng iyong ulo: ang iyong bibig, ilong, mga pandinig at ang iyong mga mata.

Manmanan mo ang iyong bibig sa mga bagay na nagsasaad ng kabulaanan.

Gawin mong sagrado ang iyong mga ilong ng may pangamba sa Langit, tulad ng naisulat: “…kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon” (Isaias 11:3) . Ang paraan upang maisa-banal ang ilong ay sa pamamagitan ng kababaang-loob at pagpapakumbaba. Dapat kang maging mapagtiis at huwag mong bayaang ang galit ay umalab sa iyong kalooban, kahit na ang tao ay tratuhin ka ng masama.

Gamitin ang iyong mga tainga upang makinig sa mga salita ng mga Paham: maniwala sa kanilang mga sinasabi. Ang paraan upang maisa-banal mga tainga ay sa pamamagitan ng iyong diskresyon at katapatan. Kapag ang isang tao ay nagsabi sayo ng kanilang mga lihim, maging tiyak ka na ito’y itago sa sarili lamang at huwag ng ibubunyag pa sa iba.

Magbaba ng tingin at iiwas ang iyong mga mata sa mga kasamaan.

Ang Pagsasabanal ng mga pitong “lampara”  sa ulo ay siyang makapagdadala sa iyo ng ganap na spiritwal na kaunawaan at kamalayan.Ang iyong Puso ay mag-aalab ng may matinding pagnanais para Diyos, dahil ang gawain ng isipan ay siyang nakapagbibigay ng init at tindi ng damdamin sa puso. Kapag higit na naging   abala ang iyong isipan sa mga diwa ng Torah at debosyon,ay mas lalong nagiging maalab ang iyong puso sa pagnanais sa Diyos. Habang lumalalim  ang iyong kaunawaan,ay lalong nagiging mas matindi ang iyong damdamin. Itong kasidhian ng damdamin ay siyang nagpapadalisay sa puso,sumasangalang upang ang puso ay di tupukin ng masamang mga pagnanais,upang hindi ito madungisan.   Kapag ang puso ng tao ay dalisay,di siya kailan man magaapuhap o maghahagilap ng mga salita sa tuwing siya ay  makikipag-usap o talakayan sa Diyos. Palagi siyang makaka-apuhap ng mga salita, pangungusap at mga bagong pamamaraan o pahiwatig.

At isang tao na nagsasa-banal ng “mga pitong lampara sa ulo”  ay nagkakamit ng kahanga-hangang mga antas ng kaunawaan o hiwatig sa  Diyos. Itong mga rurok o tugatog ng mga kaunawan na ito ay mga pagpapala mula sa Diyos na ipinagkaloob mula sa itaas na wala ni anupamang  paunang salita o pagpapakilala. Ito’y handog o bigay-pala ng  ruach hakodesh:Ang Banal na Espitu.

– Rabbi Nacman ng Breslov, sa kanyang aklat “Likutey Moharan”