Charter for Compassion: A call to bring the world together…

18 11 2009

Charter compassion, unity and love now! There will come a time that humanity will realize that they are all ONE, undivided … Can you even imagine this profound state where humanity will reach its peak in love and ONENESS?

Join this quest for unity and oneness, as we direct and commit ourselves towards the path that the Creator compels us to take; join the Charter for Compassion and act with compassion… for a change within humanity’s consciousness into acts of bestowal

Act now, and be a part of this step…towards unity even in your own small ways!

For more information, please visit:

http://charterforcompassion.org/

Advertisements
Pang araw-araw na Chassidut: “Kung posibleng sirain, maari ding ituwid!”

5 09 2009

“Kung ikaw ay naniniwala na puwedeng sirain, kung gayon ay maniwala ka rin na posibleng ituwid (kung ano man ang iyong nasira)…wala namang (dahilan para sa) kawalan ng pag-asa dito sa mundo sa lahat ng bagay.”

– Rabbi Nachman ng Breslov

Pang araw-araw na Chassidut: “Kahit ano pa man ang kalagayan…”

18 08 2009

“Kahit na ano pa mang kalagayan na iyong pinaroroonan, naiisin mong maging isa sa Maykapal”

– Rabbi Israel Ben Eliezer (Baal Shem Tov)

Pang araw-araw na Dunong: “Sumulong ka sa iyong landas, at huwag titigil”

10 08 2009

73367953_f2260f3b0e

“Sumulong ka, at huwag tumigil, sapagka’t ang pagsulong ay kasukdulan. Sumulong ka at huwag ikatakot ang mga tinik sa landas, dahil ang kanilang pinapaagos ay maruming dugo lamang; Humakbang, at huwag magpaliban-liban pa. Dahil ang pag-hakbang ay ang pag sulong tungo sa kasukdulan. Humakbang, and huwag pangambahan ang mga tinik, o ang mga matatalim na bato sa Landas ng Buhay.  “

– Kahlil Gibran

2 08 2009

“We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image…. For this reason I say, if one is whole, one will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness”

– Rabbi Yeshua HaNotzi, Gospel of Thomas

Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pag-kakaiba ng Matuwid na tao sa mga ansikot na tao”

23 06 2009

Sunlight-On-The-Water_

Ano ang kaibahan sa pagitan ng isang matuwid na tao; isang tao na nakapakat sa Liwanag, at sa isang tao na hindi nakakakapt sa Liwanag ng Lumikha?:

Ang tao na hindi nakakapit sa Liwanag ang siyang walang katiyakan sa kanyang sariling kaligtasan (o sa kaligtasan ng sanlibutan), ngunit ang tao na nakakapit sa Liwanag ay ang siyang may katiyakan na ang lahat ng kanyang paghihirap ay may katapusan, at lagi niyang sinasabi: ‘Ang aking kaligtasan, at ang aking gabay ay dali daling darating.’

– Rav Yehuda Brandwein, Yedid Nafshi (Mutya ng Kaluluwa)

Lingguhang Inspirasyon: Rabbi Lazer Brody explains HaShem’s Love for all of us

19 06 2009

HaShem’s Love for us…

gods_love-2

“HaShem loves us all… the only thing is that we do not open our eyes and remain as blind as we were… Open your eyes, and see that Ray of Light entering your heart. There are times that we are in pain, then suddenly we feel something inside us, this soothing, joyful and indescribable bliss that we sometimes feel in our hearts. See with the heart, and you will see the Hand of G-d touching your heart.” – Rabbi Orel Yair

With HaShem’s Loving Grace, and With Sincere gratitutude to Rabbi Lazer Brody.