Ang Tambuli ng Mesiyas

27 12 2008

Ang Tambuli ng Mesiyas

Artikulo ni Baal HaSulam

Kaligtasan sa Pamamagitan Lamang ng Kabala

Alamin, na ito ang ibig sabihin na ang mga anak ni Israel ay maligtas lamang pagkatapos mabunyag sa pinakasagad ang kaalamang itinago, gaya ng naisulat ng  Zohar, “Sa komposisyong ito, ang mga anak ni Israel ay mailigtas mula sa pagkakatapon. Ito ay dahil sa panahong iyon ay nagkaroon ng dakilang pag-asa.

Ang Pagsulat ng Zohar at Ang Pagtago Nito

Ang pagsulat ng  Zohar ay nagsimula sa panahon ng paglantad ni Bar-Kokheva, kung saan si Rabbi Akiva, ang guro ni Rashbi, ay nagsabi, “Lalantad ang bituin mula kay Yaakob.” Sa karagdagan, pagkatapos ng pagwasak ng Beitar, nagkaroon ng dakilang pag-asa. At sa dahilang iyon, pinayagan ni Rashbi ang kanyang sarili at inilantad ang kaalaman na itinago sa kanyang mga aklat na Zohar (salitang Hebreo ng ningning) at ng Tikkunim ( mula sa salitang Hebreo na tikun, pagsasaayos). Subali’t, ito ay sa malaking pangangalaga, dahil pinahintulutan lamang niya si Rabbi Abba, na makapaglantad sa patago, kaya ang mga taong paham lamang sa mga anak ni Israel ang maaaring makaunawa, at ang mga taong paham sa mga bansa ng mundo ay hindi maaaring makaunawa, sa takot na ang mga masasama ay magkaroon ng kaalaman paano paglingkuran ang kanilang mga panginoon. Kaya, sa sandaling nakita nila na ang panahong ng kaligtasan ni Israel ay masyadong maaga, itinago nila ito. Iyon ay sa panahon ng mga taong paham, ang Savoraim, dahil makita natin na ang mga taong paham, ang Savoraim, ay nagsulat ng marami tungkol sa mga bagay na nasa Zohar.

Ang Paglantad ng Kabala ay Kagustuhan ng Maykapal

Talaga nga, na ito ay kagustuhan ng Maykapal na ito ay lilitaw. Ito ang dahilang napasakamay ito sa biyuda ni Rabbi Moshe de Leon. Namana niya ang mga manuskrito mula sa kanyang asawa, at si Rabbi Moseh de Leon seguro ay walang sinabi sa kanyang maybahay tungkol sa mga pagbabawal sa paglantad, at sapalarang inilagay niya ito sa pagbebenta.

Ang mga Pighati ni Israel Ay Dahil sa Paglalantad ng Kabala

Talaga nga, hanggang sa araw na ito, ito ang dahilan ng maraming pagkawasak sa baging ng sambahayang Israel sa mga dahilang nasabi natin sa itaas.

Ang Benepisyo Buhat sa Pagbunyag ng Kabala

Subali’t, walang masama kung walang mabuti. At sa dahilang iyon, ang dominyong ito, na natamo ng mga bansa sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga sekreto ng Torah (salitang Hebreo ng pagtuturo), ay nagtulak ng malaking pagsulong para sa pag-unlad ng kabanalan. Sa aking tantya, tayo ay nasa henerasyon na tumatayo mismo sa pintuan ng kaligtasan, kung alam lang natin paano isambulat ang kaalaman na itinago sa madla.

Unang Benepisyo

Ito ay dahil maliban sa mga payak na dahilan na “Nilamon niya ang mga kayamanan, at isusuka niya sila,” ito ay nagbubunyag kung ano ang namamagitan sa akin at sa aking biyenang-lalaki at ang kaibahan sa pagitan ng diwa ng ubod at ng lalong mataas na Klipa (balat), kung saan ang lahat ng mga taong paham sa mga bansa ng daigdig ay tinuklap. Ito ay dahil ang mga kampo ni Israel na nagtakwil ng Torah ay seguradong babalik sa Lumikha at sa Kanyang gawain

Pangalawang Benepisyo

Ito ay mayroong ibang dahilan. Tinanggap natin na mayroong kondisyon na dapat munang maganap bago maganap ang kaligtasan, na tatanggapin ng lahat ng mga bansa ng daigdig ang Torah ni Israel, gaya ng naisulat, “at ang kalupaan ay puno ng kaalaman,” gaya ng halimbawa ng pag-alis sa Ehipto, kung kailan ang Parao, din, ay tumanggap ng tunay na Maykapal at ng Kanyang mga batas at pinayagan silang umalis.

Kaligtasan sa Pamamagitan ng Pagkakalat ng Kabala sa mga Bansa ng Daigidig

Ito ang dahilan na isinulat na ang bawa’t isa sa mga bansa ay hahawak ng Hudeyong tao at dalhin siya sa Banal na Bansa. At ito ay hindi sapat na makakaalis sila sa kanilang sarili. Dapat mong unawain kung saan ang mga bansa ng daigdig dadating sa ganoong kagustuhan at ideya. Alamin na ito ay sa pamamagitan ng pagkakalat ng tunay na kaalaman, sa ganoon malinaw na makikita nila ang tunay na Maykapal at ang tunay na Torah.

Ang Pagkakalat ng Kaalaman ng Kabala sa Buong Mundo

At ang pagkakalat ng kaalaman sa madla ay tinawag na “ang tambuli.” Tulad ng tambuli, na ang tunog ay umaabot sa malawak na distansya, ang alingawngaw ng kaalaman ay kakalat sa buong mundo kaya ang mga bansa ay makakarinig at tatanggap na mayroong maka-Diyos na kaalaman sa Israel.

Ang Pagbubunyag ng Kabala sa Lahat ng mga Bansa Ay ang Pagbubunyag ni Eliyas (Elijah)

At ang tungkuling ito ay sinabi tungkol kay Eliyas ang propeta, dahil ang paglalantad ng mga sekreto ay laging tumukoy sa paglalantad ni Eliyas. Ito ay tulad sa sinabi nila, “hayaan itong mamahinga hanggang darating si Eliyas,” at ganoon din, “ang Tishbi ay sasagot ng mga katanungan at mga problema.” Sa dahilang ito sinabi nila na tatlong araw (tanyag na pagpapahiwatig) sa hindi pa darating ang Mesiyas, si Eliyas ay maglakad-lakad sa mga tuktok ng bundok at tutugtog ng tambuli, at iba pa..

Ang Paglalantad ng Kabala sa Lahat ng mga Bansa Ay Ang Kundisyon na Dapat Munang Mangyari Para sa Ganap na Kaligtasan

Dapat mong maunawaan ang mga pagpapahiwatig na ito, na ang tambuli ay diwa lamang sa paglalantad ng kaalaman na itinago sa dakilang madla, na kinakailangan ang kundisyon na dapat munang mangyari bago ang ganap na kaligtasan.

At ang mga aklat na nabubunyag na sa kaalamang ito ay titestigo nito, na ang mga bagay na nasa pinakadakilang kahalagahan ay nailadlad na tulad ng toga para makita ng lahat, na siyang tunay na patotoo na tayo ay nasa pintuan na ng kaligtasan, at ang tunog ng dakilang tambuli ay naririnig na, maski na hindi pa sa kalayuan dahil ito ay tumunog muna sa pinakamahina. Pero talaga nga, ang kahit anong kadakilaan ay nangangailangan muna ng kaliitan, at walang dakilang tunog kung hindi ito inuunahan ng mahinang tunog, dahil ito ang pamamaraan ng tambuli, na ito ay unti-unting tumubo.

At sino ang mas nakakaalam kaysa akin na ako ay hindi karapat-dapat kahit mensahero at ang taga-sulat para sa paglalantad sa ganitong mga sekreto, at lalong mababa sa pag-uunawa nila ng maigi. At bakit ginawa ito ng Lumikha sa akin?

Ito ay dahilan lamang sa ang henerasyon ay karapat-dapat nito, dahil ito ang katapusang henerasyon, na tumayo sa pintuan ng ganap na kaligtasan. At sa ganoong dahilan, ito ay karapat-dapat na simulang makarinig ng tunog ng tambuli ng Mesiyas, na nagbubunyag ng mga sekreto, gaya ng naipaliwanag na.

Advertisements
Ang Punong-kahoy ng Buhay

27 12 2008

Ang Punong-Kahoy ng Buhay

Isang Tula, gawa ni Rabbi Isaac Luria (ARI)


Tingnan, bago ang mga kinalalabasan ay inilabas at ang mga nilalang ay     nilikha, Pinuno ng nangingibabaw na simpleng liwanag ang buong pag-iiral.

At hindi nagkaroon ng bakante, tulad ng walang lamang atmospera, ng parteng nakalubog, o ng hukay, Kundi lahat ay puno ng simple, walang hangganang liwanag.

At hindi nagkaroon ng bahagi gaya ng ulo, o buntot, Kundi lahat ay payak, pantay na liwanag, pinantay pare-pareho at akma, At ito ay tinatawag na Walang Hanggang Liwanag.

At nang sa Kanyang payak na kagustuhan, dumating ang hangarin para likhain ang mundo at lumabas ang kinalalabasan,

Para dalhin sa kaliwanagan ang kadalisayan ng Kanyang mga gawain, Kanyang mga pangalan, Kanyang mga titulo, Na siyang dahilan ng paglikha ng mga mundo, Pagkatapos nilimitahan niya ang Kanyang sarili, sa gitna, Talagang sa gitna, Nilimitahan Niya ang liwanag.

At ang liwanag ay pumunta sa mga gilid na nakapaligid sa sentrong puntong iyon.

At ang naiwan ay ang walang lamang kalawakan, kahungkagan

Pumaligid sa gitnang punto.

At ang restriksyon ay pare-pareho

Paikot sa walang lamang punto,

Para ang kalawakan

Ay pare-parehong pinaligiran paikot nito.

Doon, pagkatapos ng restriksyon,

Nang nagawa ang kahungkagan at ang kalawakan

Talagang sa gitna ng walang hanggang liwanag,

Ang lugar ay nagawa,

Kung saan ang mga inilabas at ang nilikha ay maaaring manatili.

Pagkatapos mula sa Walang Hanggang Liwanag nakabitin ang nag-iisang linya,

Ibinaba sa kalawakang iyon,

At sa pamamagitan ng linyang iyon, inilabas Niya, ginawa, Nilikha ang lahat ng mundo.

Bago umiral ang apat na mundong ito

Mayrong iisang walang hanggan, iisang pangalan, sa nakakamangha, nakatagong pagkakaisa,

Na kahit para sa napakamalapit na mga anggulo

Walang pagtatamo sa walang hanggan,

Gaya na walang isip na maaaring makaunawa nito, Dahil Siya ay walang lugar, walang hangganan, walang pangalan.

Ang Zohar – Ang Maikling Pasimula

24 12 2008

KANINO ANG ZOHAR? TUNGKOL SA ANO ANG ZOHAR?

zohar

Ang Zohar ay isinulat para sa mga taong may napakamataas na pagtatamo ng espiritwalidad. Ito ay nagtaglay ng mga paglalarawang espiritwal ni Rabbi Shimon (Rashbi), na nakaabot ng lahat na 125 na mga antas ng pagtatamong espiritwal. Inihayag niya ang kabuuhan ng landas espiritwal at pinamagatan itong “Zohar” (Zohar ay salitang Hebreo ng “ningning”).Ang Zohar ay “nagsasalita” sa pamamagitan ng mga larawan at mga talinghaga. Ang taong babasa nito ay alam kung ano ang kayang binasa, at kung ano ang inilarawan ng Zohar. Kung ang ibang mga tao ay makaabot na sa kaparehong antas, sila rin ay makaintindi kung ano ang isinulat sa Zohar.

Ang Zohar ay itinayo sa gayong paraan ng iyon lamang na nakaabot ng tiyak na antas espiritwal ang maaring makinabang sa anumang kanilang madiskubre sa loob nito. Bago iyon, ang tao ay maaring bumasa at makinabang sa lakas espiritwal ng aklat, pero masyadong mahirap maiugnay kung tungkol sa ano ang sinulat ng Zohar. Hindi natin makikita ang kabuluhan sa nakakubling mga estorya ng mga taong naglalakad at nangunguna sa kanilang mga asno. Iyon lamang na may mataas na mga antas espiritwal ang maaring lubos na makalapit sa Zohar.

Ang Zohar ay naglarawan ng lahat na 125 na antas espiritwal. Kailangang ikaw ay nasa bawat antas mismo, na may buong pagtatamo, at saka Ang Zohar ay magningning gaya ng ipinahiwatig ng kanyang pangalan: “Sefer HaZohar” (“Ang Aklat ng Ningning” o “The Book of Radiance”)

Sa panahong tayong lahat ay makaintindi at makadama kung ano ang isinulat ng Zohar, simula nating madiskubre kung paano ang buong sistema ay nagtrabaho. Ito ay tinatawag na Lalong Mataas na Mundo.

Upang makaabot sa Lalong Mataas na Mundo at madama kung ano ang isinulat ng Zohar, kailangan tayong makipagyari sa landas na espiritwal na inilarawan ng Zohar. Ito ay tinawag na ” ang landas ng pagsasaayos” o “ang landas ng liwanag.”

Kung mas malayo ang pagsulong natin sa landas na ito at ayusin ang ating mga sarili, lalo nating makikita kung ano ang ibig sabihin ng pag-akyat ng mga antas ng mga mundo. Ang nilikha ay hinati sa 125 na mga antas, at sa pagsasaayos natin sa ating mga sarili, ang sistema ay nagbunyag ng kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng 125 na mga antas ng pagbubunyag.

Maligayang Chanukah at Pasko sa inyong Lahat!

24 12 2008

Maligayang Bati sa inyong lahat!

Mula sa Ang Ilaw

f-hanukkah20candles