Itzik Orlev – El Olam (Na Nach Techno Song)

31 05 2009

Have a Happy Na Nach Day, L’chaim!

Advertisements
Maligayang Shavuot sa inyong lahat!

28 05 2009

Maligayang Pag-bati mula sa Ang Ilaw!

“Sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot”

Chag Shavuot Sameaich (maligayang pista ng Shavuot), pagpalain nawa tayo ng maykapal!

Ngayon din ay ating tatanggapin ang Banal na Torah, ang Liwanag ng Diyos, sa libing apat at siyam na mga araw nang kadiliman mula sa espirituwal na pagkatapon, tanggapin natin ng buong puso ang liwanag ng maykapal, pagpalain siya nawa.

Ipagpala man ang ningning ng kanyang kadakilan, sa ngayon at magpasawalang hanggan, amein.

“Batiin natin ang babaeng ikakasal ngayon gabi, salubungin natin ang kanyang pagdating at pagpasok niya sa suklob ng kasalan, and dyan naghihintay siya sa kanyang ka-pares. Halika, samahan natin siya, patungong sa Suklob ng Kasalan. Hintayin natin ang pagdating ng lalaking ikakasal hanggang bukang liwayway. Ang Babaing ikakasal ay naghihintay sa atin, halika at samahan natin siya.”Pang araw-araw na Chassidut: “Ang Diyos ay nagtatago sa mga balakid”

28 05 2009

“Kapag ang isang tao ay ginugol ang buong buhay niya na nakalubog sa materyalismo at dagli niyang naramdaman ang isang malakas na pag nanais na lumakad sa landas ng Maykapal, ang katangian ng Paghahatol ay babangon upang akusahan siya. Hindi siya nito pahihintulutan na tumahak sa mga landas ng pamamaraan ng Maykapal at ito ay lilikha ng mga balakid. Ngunit ang maykapal ay ninanais ang kabutihan at tinatago ang Kanyang sarili sa loob ng mga balakid. Ang isa na mayroong kaunawaan ay matamang nagmamasid at natutuklasan ang Diyos sa pinaka balakid mismo!”

– Rav Nachman ng Breslov, Likutey Moharan I, 11

5

Pang araw-araw na Dunong: “Ang Pagbunyag ng Zohar ay dahil sa pagmamahal at pagkakaisa”

27 05 2009

“Ito ay tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa. Si Rav Shimon ay mayroong sampung mag-aaral, at hindi dalamput’apat na libong estudyante. Dahil sa kanilang pagkakaisa, ang Zohar ay nailahad.

– Karen Berg

Pang araw-araw na Chassidut: “Paglingkuran mo ang Lumikha ng may Simplisidad”

24 05 2009

Pag-Lingkuran mo ang Lumikha ng may simplisidad, at kung ano lamang ang iyong magagawa sa abot ng iyong makakaya, gawin mo ito ng iyong buong lakas at gawin mo ito ng may kagalakan sa puso.

Hindi naman masyadong mahigpit ang Lumikha, at naiintindihan niya rin tayo na parang isang ama na nakakaintindi sa kanyang mga anak.

Ito nga ay totoo, noong panahon ng ating mga ninuno, na masyadong mahigpit pagdating sa paggawa sa mga Mitzvah, na halos itakwil na nila ang kanilang pamumuhay dito sa materyal na mundong ito, na punong puno ng ilusyon ng kasiyahan at sarap, para lamang maka atim ng tikim ng kabanalan upang mapakat lamang sa Lumikha, pagpalain siya nawa.

Ngunit iba na ang takbo ngayon, dahil ang sangkatauhan ay hindi na makakayanan ang mga ginagawa ng mga ninuno natin dati. At dahil sa pagmamahal ng Maykapal, pagpalain nawa siya, sa buong sangkatauhan, ay binuksan niya ang kanyang sarili sa atin ng may pagmamahal.

Kung ano lang ang kaya mong gawin, basta ang hangarin mo lamang ay maitampok ang kanyang kadakilaan, luwalhati, at walang hanggang pag mamahal, ito ay sapat na sa kanya. Kahit kaunti lang ang magawa mo, basta ang ginagawa mo ay idinederekta mo sakanya, naiintidihan ka na niya. Basta ang payo ko lamang sayo ay mag-aral ka ng Torah ng buong puso, magsumamo ka sakaniya, gumawa ng Mitzvah ng may kapayakan at higit sa lahat, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Ito na ay isang malaking bagay na sa kanya. Dahil ang hinahanap lang nang mata ng Diyos ay ang puso, at ang pag-asam at ang hangarin ng puso.

Ito ay nahahalintulad kwento ng isang bata na gutom na gutom, at bumili siya ng anim na piraso ng tinapay sa may tindahan, at biglang naisip ang kanyang magulang na kanyang pinakamamahal, ngunit isang piraso na lamang ng tinapay ang natira, hindi siya nag dalawang isip at ito’y binigay niya ng taos puso sa kanyang magulang ang isang pirasong tinapay, at ito ay nagdulot ng isang malaki at walang hanggang kasiyahan sa kanyang magulang dahil sa pag mamahal ng kanyang anak, gayun din ang lumikha, na parang isang magulang sa atin.

Kaya kahit hindi mo naisagawa ang ilang mga Mitzvah, huwag kang mawalan ng Pag-asa! Naiintindihan ka ng Diyos Ama, ipagpala siya nawa. Kung hindi mo ito naisagawa, ang Diyos na ang gagawa at aakto sa iyong mga pagkukulang. Inuulit ko, ang hinahanap lang ng Diyos Ama ay ang puso.

– Avniel Gavriel, sa mga konsepto na nanggaling sa mga Gawa at Turo ni Rav Nachman ng Breslov

Lingguhang Chasidut: “Ang Pinaka-dakilang Kaalaman sa lahat ay hindi para maging madunong sa ano mang bagay”

23 05 2009

Maski na pagkatapos ng lahat ng mga kaalaman at kadalisayanan – Kahit na may-taglay kang tunay na kaalaman – kailangan mong itakwil ang lahat ng kaalaman at kadalisayanan at pag-silbihan ang Diyos ng maylubos na pagka-inosente at kapayakan, na walang kadalisayan o kung ano pa man.

Ang Pinaka-dakilang Kaalaman sa lahat ay hindi para maging madunong sa ano mang bagay. Sa totoo ay wala dito sa mundong ito ay talagang matalino, dahil“walang dunong at walang pagkakaunawa … sa harapan ng Diyos” (Mga Kawikaan 21:30 ) . Ang tanging bagay lang na hinihiling ng Diyos ay ang Puso.

– Rav Nachman ng Breslov

Heal the World – Michael Jackson

18 05 2009

unity

How can we heal the world?

Start from the Heart, then the Heart will speak: “Love”

Are there no possibilities for this world to be in complete harmony and love, can’t we live by the of love?
It is just the perception of man, and his self dictating him that we cannot live by that law, because he thinks that he is the centre of the Universe and all revolves around “Me”. Think Again.

Global Crisis, War, Disease, Pain, Suffering, Death, Enmity, Disunity, Hatred… Do you think that these are the things that revolves in our own lives, and do you think that there is no antidote for these things?

Look around you, and see from the heart. You are not the only one that is existing in this world, and common sense dictates it. But sometimes we think that we as an individual are the centre of the world, universe, galaxy… But look around you. There are thousands of human beings that are starving second-by-second, dying minute-by-minute. Don’t you seem to care?

Unity is the answer to all of what is happening to us. You may not even realized it by now, but soon you will. Love is the only force that can heal the world. I am not speaking of Romantic Love here, but of Unconditional Love. Try it, and see. Try to Listen with your Heart, try to look with Yor Heart and try to Speak with your Heart. Try to live in the Love of Bestowal, of infinite Love. Try to live life with “US” together, not we “ME, MYSELF”. And tell me the feeling of it. Try to spread this message, and be with me in this universal cause. Try to enlighten ones heart by spreading this message to everyone, with this video of Heal The World.

Let us start now, it may take a lot of time. But it will come soon as long as we act now!

“So powerful is the light of unity that it can illumine the whole earth.” – Baha’i Faith

“If you want to feel connected to your own purpose, know this for certain: Your purpose will only be found in service to others, and in being connected to the something far greater than your ego” – Wayne Dyer, 21st Century Spiritual Teacher

“We are one, after all, you and I. Together we suffer, together exist, and forever will recreate each other”. ~ Pierre Teilhard De Chardin

“Always think of the universe as one living organism, with a single substance and a single soul; and observe how all things are submitted to the single perceptivity of this one whole; all are moved by this single impulse, and all play their part in the causation of every event that happens. Remark the intricacy of the skein, the complexity of the web.” ~ Marcus Aurelius